ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว63844

ปวช.1การบัญชีการบัญชี47074

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม167086

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ324577

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9921120

ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์42244

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง482270

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล222042

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง28129

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์718

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์35843

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15322175

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์18620206

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์9530125

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ39645

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์7629105

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว43438

ปวช.2การบัญชีการบัญชี26971

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม97887

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ314677

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9612108

ปวช.2ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์26127

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง361955

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล261743

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง23225

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์11112

ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์45651

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13011141

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์93497

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์701888

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์101

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ24731

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์573592

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32932

ปวช.3การบัญชีการบัญชี27678

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม1783100

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ4159100

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9616112

ปวช.3ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์22224

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง212344

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล262753

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง22123

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม7310

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15414168

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเกษตร18018

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม14216

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1132115

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์652590

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์64771

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ241135

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์502878

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่11718

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน276390

ปวส.1การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย16117

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32225

ปวส.1การบัญชีการบัญชี55459

ปวส.1การโรงแรมครัวโรงแรม6915

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม22022

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41519

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต13821

ปวส.1เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม6946115

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง191130

ปวส.1ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน17724

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล19221

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์20020

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน10111

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก28129

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ617

ปวส.1เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ221032

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม41142

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์38139

ปวส.1เทคนิคพลังงานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน14216

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม426

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ15015

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์34337

ปวส.1เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล61521

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์161329

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม59564

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง40141

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม404

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์422163

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง718

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม521264

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป123

ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง235

ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์156681

ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย141529

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 22729

ปวส.2การบัญชีการบัญชี86573

ปวส.2การโรงแรมครัวโรงแรม31114

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม2911

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41014

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล448

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ72330

ปวส.2เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม673097

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง10717

ปวส.2ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางรถไฟ11112

ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน34741

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล36137

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์22325

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก19221

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ40040

ปวส.2เทคนิคขึ้นรูปพลาสติกเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก303

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเกษตร617

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์10010

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ101

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม25025

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์33033

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม10010

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ27229

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์24327

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ24125

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม505

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง36137

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม611374

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์511667

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง707

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม531568


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.18884051293

ปวช.26843601044

ปวช.37594081167

ปวส.16593651024

ปวส.26773381015

รวม366718765543