จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
121

• หญิง
123

รวม
247
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
62

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
122

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
10

• ไม่ระบุ
22
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• ผู้อำนวยการ
1

• รองผู้อำนวยการ
3

• ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
4

• หัวหน้าแผนก
23

• ครูประจำ
92

• ครูอัตราจ้าง
63

• พนักงานราชการ(สอน)
18

• ครูผู้ช่วย
1

• ครูฝึกสอน
5

• ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
19

• ครูที่ปรึกษาสาขาวิชา
25

• ครูงานปกครอง
17

• ครูแนะแนวสาขาวิชา
15

• ครูนิเทศ
15

• หัวหน้างาน
27

• ข้าราชการพลเรือน
3

• ลูกจ้างประจำ
3

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
47

• เจ้าหน้าที่
13

• พนักงานขับรถ
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
190

• หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
1

• ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One
2

• ที่ปรึกษาชมรมดนตรี
3

• ที่ปรึกษาชมรมกีฬา
2

• ที่ปรึกษา อ.ว.ท.
1

• ผู้ดูแลระบบ
3
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
8

• แผนกวิชาก่อสร้าง
9

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
19

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
18

• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
6

• แผนกวิชาเครื่องกล
15

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
8

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
20

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
3

• แผนกวิชาการโรงแรม
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
10

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างอากาศยาน
2

• แผนกวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
3

• งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
6

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
6

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
11

• งานอาคารสถานที่
24

• งานทะเบียน
7

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
5

• งานความร่วมมือ
16

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
18

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
27

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานครูที่ปรึกษา
7

• งานปกครอง
10

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
20

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
29

• งานวัดผลประเมินผล
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
2

• งานลูกเสือ - เนตรนารี
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4

• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
4

• แผนกวิชาตรวจสอบโดยไม่ทำลาย
1

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
1

• แผนกวิชาโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3