ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม

ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33639

ปวช.1การบัญชีการบัญชี27678

ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม1397110

ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ324981

ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล11313126

ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์37239

ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง482775

ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล441963

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง36440

ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์18220

ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์51657

ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง15113164

ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1255130

ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์8725112

ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ31940

ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์613697

ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33134

ปวช.2การบัญชีการบัญชี28587

ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม167995

ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ415899

ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9717114

ปวช.2ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์19221

ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง222042

ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล242953

ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง22224

ปวช.2ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม8311

ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14413157

ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1222124

ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์642488

ปวช.2เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์56763

ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ221133

ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์492776

ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว43034

ปวช.3การบัญชีการบัญชี56974

ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม24100124

ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ165268

ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล969105

ปวช.3ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์25227

ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง292352

ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล182240

ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง29029

ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม9413

ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13826164

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเกษตร46046

ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม49453

ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์63366

ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7429103

ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์531265

ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ171128

ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์341246

ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง235

ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์การจัดการโลจิสติกส์156984

ปวส.1การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย161632

ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 22628

ปวส.1การบัญชีการบัญชี96372

ปวส.1การโรงแรมครัวโรงแรม31114

ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม21012

ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41014

ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล549

ปวส.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ61925

ปวส.1เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม692998

ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง9716

ปวส.1ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางรถไฟ12113

ปวส.1ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน33841

ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล31132

ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์23326

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก22325

ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ41142

ปวส.1เทคนิคขึ้นรูปพลาสติกเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก404

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเกษตร617

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์10010

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม27027

ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์35035

ปวส.1เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม19221

ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ28230

ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์31334

ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22123

ปวส.1ไฟฟ้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม505

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง38139

ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม761490

ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์511364

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง707

ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม601676

ปวส.2การจัดการทั่วไปการจัดการทั่วไป175673

ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย14923

ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 41519

ปวส.2การบัญชีการบัญชี98190

ปวส.2การโรงแรมครัวโรงแรม31114

ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม099

ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม167

ปวส.2การโรงแรมแม่บ้านโรงแรม055

ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล111425

ปวส.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ215475

ปวส.2เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม471461

ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง221234

ปวส.2ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางรถไฟ15924

ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน13316

ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล65772

ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์516

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก18321

ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ26228

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเกษตร101

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลเรือ606

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม36036

ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์50252

ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม10010

ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ52153

ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์24428

ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ18927

ปวส.2ไฟฟ้าเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม516

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง1024106

ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม781391

ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์531568

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง14418

ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม33033


บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม

ปวช.18524191271

ปวช.27114101121

ปวช.37294081137

ปวส.17233371060

ปวส.27733641137

รวม378819385726