บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว42125
662070201การท่องเที่ยว/1 (กท.2/1 (ทวิ) ) 42125
ปวช.2การบัญชีการบัญชี66470
662020101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 01717
662020102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 31720
662020103การบัญชี/3 (บช.2/3 ) 21315
662020104การบัญชี/4 (บช.2/4 ) 11718
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม105767
662070101การโรงแรม/1 (กร.2/1 (ทวิ) ) 31720
662070102การโรงแรม/2 (กร.2/2 (ทวิ) ) 31619
662070103การโรงแรม/3 (กร.2/3 (ทวิ) ) 21315
662070104การโรงแรม/4 (กร.2/4 (ทวิ) ) 21113
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล83891
662010201เครื่องมือกล/1 (ชก.2/1 ) 15116
662010202เครื่องมือกล/2 (ชก.2/2 ) 17219
662010203เครื่องมือกล/3 (ชก.2/3 ) 12315
662010204เครื่องมือกล/4 (ชก.2/4 ) 15116
662010205เครื่องมือกล/5 (ชก.2/5 ) 13013
662010206เครื่องมือกล/6 (ชก.2/6 ) 11112
ปวช.2ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์17017
662010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.2/7 ) 17017
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง231336
662010601ก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ) 12719
662010602ก่อสร้าง/2 (ชส.2/2 ) 11617
ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล201535
662011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 ) 91019
662011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.2/2 ) 11516
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง909
662010301โครงสร้าง/1 (ชช.2/1 (Ex) ) 909
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์621880
662012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 ) 13821
662012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2/2 ) 20020
662012803เทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ทค.2/3 ) 15520
662012804เทคนิคคอมพิวเตอร์/4 (ทค.2/4 ) 14519
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10415119
662010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2/1 ) 13417
662010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.2/2 ) 18422
662010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.2/3 ) 16319
662010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2/4 ) 19120
662010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.2/5 ) 19221
662010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.2/6 ) 19120
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1055110
662010101ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ) 17219
662010102ยานยนต์/2 (ชย.2/2 ) 16319
662010103ยานยนต์/3 (ชย.2/3 ) 18018
662010104ยานยนต์/4 (ชย.2/4 ) 18018
662010105ยานยนต์/5 (ชย.2/5 ) 18018
662010106ยานยนต์/6 (ชย.2/6 ) 18018
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์591170
662010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ) 15318
662010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 ) 19120
662010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.2/3 ) 11516
662010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.2/4 ) 14216
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ472774
662090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.2/1 ) 14620
662090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.2/2 ) 11819
662090103เทคโนโลยีสารสนเทศ/3 (สท.2/3 ) 11617
662090104เทคโนโลยีสารสนเทศ/4 (สท.2/4 ) 11718
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์692089
662012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.2/1 (Ex) ) 20121
662012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.2/2 (Ex) ) 12618
662012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.2/3 (Ex) ) 16420
662012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.2/4 (Ex) ) 18321
662012705เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.2/5 (Lion)Ex ทวิ ) 369
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว178
632070201การท่องเที่ยว/1 (กท.3/1 ) 101
642070201การท่องเที่ยว/1 (กท.3/1 ) 055
642070202การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 ) 022
ปวช.3การบัญชีการบัญชี108292
642020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 066
642020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 055
642020103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 033
642020104การบัญชี/4 (บช.3/4 ) 123
652020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 02020
652020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 01919
652020103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 21719
652020104การบัญชี/4 (บช.3/4 ) 71017
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม206383
642070101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 167
642070102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 189
642070103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 437
642070104การโรงแรม/4 (กร.3/4 ) 134
652070101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 51419
652070102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 21618
652070103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 61319
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ404080
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 145
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 022
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 71320
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 81119
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 12416
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 12618
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล10712119
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 101
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 101
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 202
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 101
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 606
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 505
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) 404
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 505
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 909
652010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 12719
652010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 15116
652010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) 10212
652010204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 13013
652010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 12113
652010206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/6 ) 11112
ปวช.3ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์20121
632010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.3/8 (ผลิตชิ้นส่วนฯ) ) 202
642010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.3/7 ) 505
652010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.3/7 ) 13114
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง411657
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 202
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส.3/3 ) 101
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 044
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 268
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส.3/3 ) 10010
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส.3/4 ) 011
652010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 12214
652010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 14317
ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล141630
632011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 101
632011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 ) 112
642011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 202
642011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 ) 202
652011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 81523
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง23225
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 808
652010301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 15217
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์47451
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 505
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 ) 213
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 21223
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 ) 19120
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13715152
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 303
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 112
632010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3/7 ) 202
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 303
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 404
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 718
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 819
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/5 ) 325
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/6 ) 404
642010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3/7 ) 202
642010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.3/8 ) 404
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 19322
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 16420
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 15116
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 16016
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/5 ) 14216
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/6 ) 16016
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1395144
622010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 101
622010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 101
632010102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 101
632010105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 101
632010108ยานยนต์/8 (ชย.3/8 ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 505
642010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 101
642010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 101
642010105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 505
642010106ยานยนต์/6 (ชย.3/6 ) 606
642010107ยานยนต์/7 (ชย.3/7 ) 404
642010108ยานยนต์/8 (ชย.3/8 ) 606
642010109ยานยนต์/9 (ชย.3/9 ) 303
642010110ยานยนต์/10 (ชย.3/10 ) 707
652010101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 15217
652010102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 19120
652010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 18018
652010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 16117
652010105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 16016
652010106ยานยนต์/6 (ชย.3/6 ) 12113
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์851095
632010505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.3/5 ) 101
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 617
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 303
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 617
642010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 213
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 16319
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 19019
652010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 15318
652010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 17118
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่361046
632090102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/2 (สท.3/2 ) 101
642090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (สท.3/1 ) 404
642090102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/2 (สท.3/2 ) 101
652090101การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/1 (สท.3/1 ) 13619
652090102การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บ และอุปกรณ์เคลื่อนที่/2 (สท.3/2 ) 17421
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์11112
632012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.3/3 ) 101
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.3/1 ) 303
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.3/2 ) 213
642012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.3/3 ) 202
642012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.3/4 ) 303
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์632184
652012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.3/1 (Ex) ) 11819
652012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.3/2 (Ex) ) 13518
652012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.3/3 (Ex) ) 18321
652012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.3/4 (Ex) ) 15318
652012705เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.3/5 (Lion)Ex ) 628
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่3710
663021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.5/1 (ทวิ) ) 3710
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน176683
653021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ม.6) ) 112
663021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.5/1 (ทวิ) ) 41519
663021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 (ทวิ) ) 11819
663021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ม.6) ทวิ ) 61521
663021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ม.6) ทวิ ) 51722
ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย527
653011802การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.5/2 (ม.6) ) 011
663011801การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/1 (NDT.5/1 ) 101
663011802การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.5/2 (ม.6) ) 415
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว61723
663070201การท่องเที่ยว/1 (กท.5/1 (ทวิ) ) 21416
663070202การท่องเที่ยว/2 (กท.5/2 (ม.6) ทวิ ) 437
ปวส.2การบัญชีการบัญชี25658
653020101การบัญชี/1 (บช.5/1 ) 033
653020103การบัญชี/3 (บช.5/3(ม.6) ) 011
663020101การบัญชี/1 (บช.5/1 ) 11617
663020102การบัญชี/2 (บช.5/2 ) 01616
663020103การบัญชี/3 (บช.5/3 (ม.6) ) 12021
ปวส.2การโรงแรมครัวโรงแรม3912
663070108ครัวโรงแรม/8 (กร.5/8 (ทวิ) STM ) 077
663070112ครัวโรงแรม/12 (กร.5/12 (ม.6) ทวิ ) 325
ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม189
663070101บริการส่วนหน้าโรงแรม/1 (กร.5/1 (ทวิ) ) 033
663070105บริการส่วนหน้าโรงแรม/5 (กร.5/5 (ทวิ) STM ) 033
663070109บริการส่วนหน้าโรงแรม/9 (กร.5/9 (ม.6) ทวิ ) 123
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม51722
653070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.5/7 (เครื่องดื่มฯ)STM ) 033
663070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (กร.5/3 (ทวิ) ) 123
663070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.5/7 (ทวิ) STM ) 4913
663070111บริการอาหารและเครื่องดื่ม/11 (กร.5/11 (ม.6) ทวิ ) 022
663070115บริการอาหารและเครื่องดื่ม/15 (กร.5/15 (ม.6) STM ) 011
ปวส.2การโรงแรมแม่บ้านโรงแรม033
663070102แม่บ้านโรงแรม/2 (กร.5/2 (ทวิ) ) 011
663070106แม่บ้านโรงแรม/6 (กร.5/6 (ทวิ) STM ) 011
663070110แม่บ้านโรงแรม/10 (กร.5/10 (ม.6) ทวิ ) 011
ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต322557
653011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.5/1 ) 022
653011002ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/2 (ชบ.5/2 (ม.6) ) 9615
663011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.5/1 ) 91221
663011002ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/2 (ชบ.5/2 (ม.6) ) 14519
ปวส.2เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม8023103
643012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 101
653012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 ) 314
653012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 ) 303
653012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 202
663012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 ) 18321
663012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 ) 15722
663012004เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/4 (ชว.5/4 (ทวิ) Thaioil ) 11011
663012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 15318
663012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ม.6) ) 12921
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง33740
633010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 202
653010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 415
653010602ก่อสร้าง/2 (ชส.5/2 ) 314
663010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 13215
663010602ก่อสร้าง/2 (ชส.5/2 ) 11314
ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน20525
643012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) หลักสูตร AMEL B1.1 ) 011
653012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.5/1 หลักสูตร AMEL B1.1 ) 11011
653012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) หลักสูตร AMEL B1.1 ) 134
663012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.5/1 หลักสูตร AMEL B1.1 ) 415
663012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) หลักสูตร AMEL B1.1 ) 404
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล26026
643010202เครื่องมือกล/2 (ชก.5/2 ) 202
653010201เครื่องมือกล/1 (ชก.5/1 ) 202
653010202เครื่องมือกล/2 (ชก.5/2 ) 303
663010201เครื่องมือกล/1 (ชก.5/1 ) 19019
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์11011
653010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.5/8 (ทวิ) ) 707
663010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.5/8 (ทวิ) ) 404
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน718
663010209ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/9 (ชสอ.5/9 (ทวิ) Aero ) 718
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก20323
653010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.5/5 ) 101
653010210แม่พิมพ์พลาสติก/10 (ชพ.5/10 (ทวิ) PJW ) 101
663010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.5/5 ) 16319
663010210แม่พิมพ์พลาสติก/10 (ชพ.5/10 (ทวิ) PJW ) 202
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ19423
643010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.5/3 ) 101
663010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.5/3 ) 14317
663010207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชท.5/7 (ทวิ) Kane ) 415
ปวส.2เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ16622
653013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.5/1 (Ex) ) 011
663013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.5/1 (Ex) ) 718
663013802ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/2 (ทร.5/2 (ม.6) (Ex) ) 9413
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม17320
653010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.5/3(กลอุตฯ) ) 101
663010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.5/3 ) 16319
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์59261
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.5/1 ) 101
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.5/2 ) 505
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ชย.5/5(FORD) ทวิ ) 505
663010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.5/1 ) 21122
663010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.5/2 ) 18119
663010105เทคนิคยานยนต์/5 (ชย.5/5 (ทวิ) FORD ) 505
663010106เทคนิคยานยนต์/6 (ชย.5/6 (ทวิ) RMA ) 404
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า202
653010107เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/7 (ชย.5/7(ยานยนต์ไฟฟ้า) ทวิ ) 202
ปวส.2เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า20424
663014301เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/1 (ชยฟ.5/1 (ทวิ) จบชย. ) 20424
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ34034
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ชช.5/2 (ม.6) ) 909
663010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ชช.5/1 (ทวิ) Ex ) 10010
663010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ชช.5/2 (ทวิ)(ม.6) Ex ) 15015
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย311142
663012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (ทค.5/1 ) 15318
663012802คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/2 (ทค.5/2 (ม.6) ) 16824
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์12214
653012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (ทค.5/1 ) 505
653012802คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/2 (ทค.5/2 (ม.6) ) 729
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์40747
653090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.5/1 ) 101
653090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.5/2 (ม.6) ) 101
663090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.5/1 ) 16319
663090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.5/2 (ม.6) ) 20424
663090103นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (สท.5/3 (Aero) ) 202
ปวส.2ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น31013
663022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.5/1 ) 31013
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม80383
643010407ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/7 (ชฟ.5/7 (ม.6) ) 101
653010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.5/3 ) 101
653010404ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/4 (ชฟ.5/4 ) 202
653010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 303
653010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.5/6 (ม.6) ) 101
663010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.5/3 ) 22022
663010404ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/4 (ชฟ.5/4 ) 21021
663010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 16117
663010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.5/6 (ม.6) ) 13215
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง42648
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.5/1 ) 213
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.5/2 ) 202
663010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.5/1 ) 15318
663010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.5/2 ) 19120
663010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.5/7 (ทวิ) เครือ รร. ) 415
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ6634100
653012701เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/1 (ชม.5/1 (Ex) ) 112
653012702เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/2 (ชม.5/2 (Ex) ) 145
653012703เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/3 (ชม.5/3 (ฺBMW) Ex ) 011
653012705เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/5 (ชม.5/5 (FORD) Ex ) 527
653012706เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/6 (ชม.5/6 (BOSCH) Ex ) 437
653012707เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/7 (ชม.5/7 (Ea) Ex ) 202
663012701เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/1 (ชม.5/1 (Ex) ) 16420
663012702เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/2 (ชม.5/2 (Ex) ) 101020
663012703เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/3 (ชม.5/3 (ฺBMW) Ex ) 112
663012704เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/4 (ชม.5/4 (SCG) Ex ) 415
663012705เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/5 (ชม.5/5 (FORD) Ex ) 639
663012706เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/6 (ชม.5/6 (BOSCH) Ex ) 325
663012707เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/7 (ชม.5/7 (Ea) Ex ) 505
663012708เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/8 (ชม.5/8 (Samsung) Ex ) 8210
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง426
663010507ระบบภาพและระบบเสียง/7 (ชอ.5/7 (ทวิ) เครือ รร. ) 426
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม801999
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.5/1 (อุตฯ) ) 101
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.5/2 (อุตฯ) ) 101
653010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.5/5 (ม.6) ) 10212
663010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.5/1 ) 10515
663010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.5/2 ) 15520
663010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ชอ.5/3 (ทวิ) ) 404
663010504อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/4 (ชอ.5/4 (ทวิ) ADTH ) 808
663010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.5/5 (ม.6) ) 18220
663010506อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/6 (ชอ.5/6 (ม.6) ) 13518
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.2618274892
ปวช.37943051099
ปวส.27963621158
รวม22089413149