บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว23032
642070201การท่องเที่ยว/1 (กท.1/1 ) 11920
642070202การท่องเที่ยว/2 (กท.1/2 ) 11112
ปวช.1การบัญชีการบัญชี57782
642020101การบัญชี/1 (บช.1/1 ) 02121
642020102การบัญชี/2 (บช.1/2 ) 02020
642020103การบัญชี/3 (บช.1/3 ) 02121
642020104การบัญชี/4 (บช.1/4 ) 51520
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม165470
642070101การโรงแรม/1 (กร.1/1 ) 31720
642070102การโรงแรม/2 (กร.1/2 ) 31720
642070103การโรงแรม/3 (กร.1/3 ) 81119
642070104การโรงแรม/4 (กร.1/4 ) 2911
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ162844
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.1/1 ) 81523
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.1/2 ) 81321
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล1039112
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก.1/1 ) 18119
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก.1/2 ) 18220
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก.1/3 ) 18220
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก.1/4 ) 18220
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก.1/5 ) 17219
642010206เครื่องมือกล/6 (ชก.1/6 ) 14014
ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์21122
642010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.1/7 ) 21122
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง423072
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 ) 101020
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 ) 11920
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส.1/3 ) 16420
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส.1/4 ) 5712
ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล221840
642011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1/1 ) 81220
642011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.1/2 ) 14620
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง19221
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.1/1 ) 19221
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์45550
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) 24226
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.1/2 ) 21324
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14923172
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.1/1 ) 22123
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.1/2 ) 22123
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.1/3 ) 20121
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.1/4 ) 18422
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.1/5 ) 15419
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.1/6 ) 20222
642010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.1/7 ) 16420
642010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.1/8 ) 16622
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์19310203
642010101ยานยนต์/1 (ชย.1/1 ) 21021
642010102ยานยนต์/2 (ชย.1/2 ) 18220
642010103ยานยนต์/3 (ชย.1/3 ) 19221
642010104ยานยนต์/4 (ชย.1/4 ) 20121
642010105ยานยนต์/5 (ชย.1/5 ) 17118
642010106ยานยนต์/6 (ชย.1/6 ) 21021
642010107ยานยนต์/7 (ชย.1/7 ) 18220
642010108ยานยนต์/8 (ชย.1/8 ) 19120
642010109ยานยนต์/9 (ชย.1/9 ) 21021
642010110ยานยนต์/10 (ชย.1/10 ) 19120
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์8222104
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 ) 19322
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 ) 15520
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.1/3 ) 15520
642010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.1/4 ) 19221
642010505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.1/5 ) 14721
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ311243
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.1/1 ) 15722
642090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.1/2 ) 16521
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์682795
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.1/1 ) 18220
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.1/2 ) 13821
642012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.1/3 ) 16622
642012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.1/4 ) 17320
642012705เมคคาทรอนิกส์/5 (ชม.1/5 (Lion) ) 4812
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว53944
632070201การท่องเที่ยว/1 (กท.2/1 ) 22022
632070202การท่องเที่ยว/2 (กท.2/2 ) 31922
ปวช.2การบัญชีการบัญชี46165
632020101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 01919
632020102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 01717
632020103การบัญชี/3 (บช.2/3 ) 41216
632020104การบัญชี/4 (บช.2/4 ) 01313
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม156580
632070101การโรงแรม/1 (กร.2/1 ) 22022
632070102การโรงแรม/2 (กร.2/2 ) 61420
632070103การโรงแรม/3 (กร.2/3 ) 41620
632070104การโรงแรม/4 (กร.2/4 ) 31518
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ314172
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.2/1 ) 71320
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.2/2 ) 61016
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.2/3 ) 11819
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.2/4 ) 71017
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล791796
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก.2/1 ) 13114
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก.2/2 ) 12012
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก.2/3 ) 17320
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก.2/4 ) 15318
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก.2/5 ) 9615
632010206เครื่องมือกล/6 (ชก.2/6 ) 13417
ปวช.2ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์30232
632010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.2/7 (ผลิตชิ้นส่วนฯ) ) 15116
632010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.2/8 (ผลิตชิ้นส่วนฯ) ) 15116
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง391958
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ) 13518
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส.2/2 ) 13922
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส.2/3 ) 13518
ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล172037
632011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 ) 61319
632011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.2/2 ) 11718
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง18119
632010301โครงสร้าง/1 (ชช.2/1 ) 13114
632010302โครงสร้าง/2 (ชช.2/2 ) 505
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์606
632010303ผลิตภัณฑ์/3 (ชช.2/3 ) 606
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์30838
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 ) 16420
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2/2 ) 14418
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13720157
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2/1 ) 20222
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.2/2 ) 18321
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.2/3 ) 20323
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2/4 ) 18220
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.2/5 ) 17219
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.2/6 ) 19221
632010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.2/7 ) 15217
632010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.2/8 ) 10414
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์15417171
632010101ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ) 14115
632010102ยานยนต์/2 (ชย.2/2 ) 16016
632010103ยานยนต์/3 (ชย.2/3 ) 16319
632010104ยานยนต์/4 (ชย.2/4 ) 16420
632010105ยานยนต์/5 (ชย.2/5 ) 13417
632010106ยานยนต์/6 (ชย.2/6 ) 19019
632010107ยานยนต์/7 (ชย.2/7 ) 15116
632010108ยานยนต์/8 (ชย.2/8 ) 14014
632010109ยานยนต์/9 (ชย.2/9 ) 14418
632010110ยานยนต์/10 (ชย.2/10 ) 17017
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์7929108
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ) 14317
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 ) 12820
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.2/3 ) 17320
632010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.2/4 ) 16420
632010505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.2/5 ) 11516
632010506อิเล็กทรอนิกส์/6 (ชอ.2/6 ) 9615
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ35540
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.2/1 ) 20323
632090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.2/2 ) 15217
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์702696
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.2/1 ) 20222
632012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.2/2 ) 14822
632012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.2/3 ) 14418
632012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.2/4 ) 17522
632012705เมคคาทรอนิกส์/5 (ชม.2/5 (Lion) ) 5712
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว33437
61270202การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 ) 011
622070201การท่องเที่ยว/1 (กท.3/1 ) 21719
622070202การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 ) 11617
ปวช.3การบัญชีการบัญชี16768
622020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 11819
622020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 01616
622020103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 01616
622020104การบัญชี/4 (บช.3/4 ) 01717
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม87886
60270106การโรงแรม/6 (กร.3/6 (ทวิ) ) 011
61270102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 011
61270103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 022
61270105การโรงแรม/5 (กร.3/5 (ทวิ) ) 011
622070101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 11516
622070102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 01616
622070103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 01818
622070104การโรงแรม/4 (กร.3/4 ) 21214
622070105การโรงแรม/5 (กร.3/5 (ทวิ) ) 4610
622070106การโรงแรม/6 (กร.3/6 (ทวิ) ) 167
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ345286
60220403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3(เทียบฯ) รุ่น 12 ) 213
60220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4(เทียบฯ) รุ่น 12 ) 134
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 022
61220402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 022
61220404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 011
61220405คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/5 (คธ.3/5 เทียบฯ รุ่น 13 ) 101
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 9716
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 81119
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 51318
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 81220
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9813111
60210202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 011
60210206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/6 ) 112
60210211เครื่องมือกล/11 (ชก.3/11(เทียบฯ) รุ่น 12 ) 101
61210204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 202
61210205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 101
61210209เครื่องมือกล/9 (ชก.3/9 เทียบฯ รุ่น 13 ) 101
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 15217
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 14317
622010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) 15116
622010204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 13215
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 16218
622010206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/6 ) 19120
ปวช.3ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์27128
61210207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.3/7 ) 101
61210208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.3/8 ) 101
622010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.3/7 ) 12113
622010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.3/8 ) 13013
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง352257
60210602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 101
60210603ก่อสร้าง/3 (ชส.3/3 ) 011
61210602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 022
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 10616
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 13518
622010603ก่อสร้าง/3 (ชส.3/3 ) 11819
ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล241539
61211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 101
622011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 10818
622011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 ) 13720
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง17219
61210301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 101
61210303โครงสร้าง/3 (ชช.3/3 เทียบฯ รุ่น 13 ) 101
622010301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 404
622010302โครงสร้าง/2 (ชช.3/2 ) 11213
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์9110
622010303ผลิตภัณฑ์/3 (ชช.3/3 ) 9110
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์44650
622012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 14115
622012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 ) 14317
622012803เทคนิคคอมพิวเตอร์/3 (ทค.3/3 ) 16218
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง14511156
59210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 101
60210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 202
60210409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ชฟ.3/9(เทียบฯ) รุ่น 12 ) 101
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 202
61210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 101
61210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 303
61210404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 202
61210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/6 ) 101
61210407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3/7 ) 202
61210408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.3/8 ) 101
61210409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ชฟ.3/9 เทียบฯ รุ่น 13 ) 404
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 15116
622010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 18220
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 11011
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 15217
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/5 ) 17219
622010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/6 ) 14216
622010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3/7 ) 17118
622010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.3/8 ) 18119
ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลเกษตร303
59210106เครื่องกลเกษตร/6 (ชย.3/6 ) 101
60210105เครื่องกลเกษตร/5 (ชย.3/5 ) 202
ปวช.3ช่างยนต์เครื่องกลอุตสาหกรรม213
60210103เครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.3/3 ) 112
60210104เครื่องกลอุตสาหกรรม/4 (ชย.3/4 ) 101
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1023105
60210102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 101
61210102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 303
61210103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 303
61210104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 101
61210105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 101
61210106ยานยนต์/6 (ชย.3/6 ) 202
61210107ยานยนต์/7 (ชย.3/7 เทียบฯ รุ่น 13 ) 101
622010101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 17017
622010102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 14317
622010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 16016
622010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 16016
622010105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 27027
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์8518103
60210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 101
60210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 202
61210501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 202
61210502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 303
61210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 505
61210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 303
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 16622
622010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 18321
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 19322
622010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 16622
ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์202
60212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 101
61212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 101
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ25732
61290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 ) 303
622090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 ) 12315
622090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.3/2 ) 10414
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์583795
60212702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.3/2 ) 101
61212701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.3/1 ) 325
622012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.3/1 ) 7815
622012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.3/2 ) 101020
622012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.3/3 ) 13821
622012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.3/4 ) 17421
622012705เมคคาทรอนิกส์/5 (ชม.3/5 (Lion) ) 7512
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่21820
643021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.4/1 ) 21820
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน147084
643021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.4/1 ) 21517
643021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.4/2 ) 41216
643021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.4/3 (ม.6) ) 32225
643021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.4/4 (ม.6) ) 42024
643021405การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ลจ.4/5 (ตรง) BM ZF ) 101
643021406การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/6 (ลจ.4/6 (ม.6) BM ZF ) 011
ปวส.1การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย20929
643011801การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/1 (NDT.4/1 ) 213
643011802การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.4/2 (ม.6) ) 18826
ปวส.1การบัญชีการบัญชี26971
643020101การบัญชี/1 (บช.4/1 ) 01919
643020102การบัญชี/2 (บช.4/2 ) 21820
643020103การบัญชี/3 (บช.4/3 ) 01818
643020104การบัญชี/4 (บช.4/4 (ม.6) ) 01414
ปวส.1การโรงแรมครัวโรงแรม268
643070104ครัวโรงแรม/4 (กร.4/4 (ครัว) สัตหีบ ) 156
643070108ครัวโรงแรม/8 (กร.4/8 (ครัวฯ) แอมฯ ) 011
643070112ครัวโรงแรม/12 (กร.4/12 (ครัวฯ) ม.6 สต. ) 101
ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม022
643070109บริการส่วนหน้าโรงแรม/9 (กร.4/9 (ส่วนหน้า) ม.6 สต. ) 022
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม3912
643070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (กร.4/3 (เครื่องดื่มฯ) สัตหีบ ) 145
643070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.4/7 (เครื่องดื่มฯ) แอมฯ ) 123
643070111บริการอาหารและเครื่องดื่ม/11 (กร.4/11 (เครื่องดื่มฯ) ม.6 สต. ) 134
ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต131629
643011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.4/1 ) 8816
643011002ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/2 (ชบ.4/2 (ม.6) ) 5813
ปวส.1เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม563490
643012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.4/1 ) 14721
643012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.4/2 ) 12719
643012004เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/4 (ชว.4/4 (Thaioil) ) 8210
643012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.4/5 (ม.6) ) 15520
643012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.4/6 (ม.6) ) 71320
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง131124
643010601ก่อสร้าง/1 (ชส.4/1 ) 131124
ปวส.1ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน8412
643012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.4/1 ) 617
643012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.4/2 (ม.6) ) 235
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล31334
643010201เครื่องมือกล/1 (ชก.4/1 ) 18119
643010202เครื่องมือกล/2 (ชก.4/2 ) 13215
ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์10010
643010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.4/8 (ทวิ) ) 707
643010210ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/10 (ชผ.4/10 (Denso) ทวิ ) 303
ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน9211
643010209ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/9 (ชสอ.4/9 (ทวิ) Airo ) 628
643010212ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/12 (ชสอ.4/12 (ทวิ) ม.6 Airo ) 303
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก31435
643010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.4/5 ) 18220
643010206แม่พิมพ์พลาสติก/6 (ชพ.4/6 ) 13215
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ17118
643010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.4/3 ) 15015
643010207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชท.4/7 (ทวิ) Kana ) 213
ปวส.1เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ14115
643013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.4/1 ) 404
643013802ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/2 (ทร.4/2 (ม.6) ) 10111
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม39039
643010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.4/3(กลอุตฯ) ) 20020
643010104เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/4 (ชย.4/4(กลอุตฯ) ) 19019
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์46248
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.4/1 ) 19120
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.4/2 ) 17118
643010105เทคนิคยานยนต์/5 (ชย.4/5(ทวิ) ) 505
643010107เทคนิคยานยนต์/7 (ชย.4/7(FORD) ) 505
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า16016
643010106เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/6 (ชย.4/6(ยานยนต์ไฟฟ้า) ทวิ ) 16016
ปวส.1เทคนิคพลังงานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน15419
643011301เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/1 (ทพ.4/1 ) 909
643011302เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/2 (ทพ.4/2 (ม.6) ) 6410
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ12113
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ชช.4/1 (ทวิ) ) 606
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ชช.4/2 (ม.6) ) 617
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์52658
643012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (ทค.4/1 ) 18018
643012802คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/2 (ทค.4/2 ) 14115
643012803คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/3 (ทค.4/3 (ม.6) ) 20525
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์281139
643090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.4/1 ) 10616
643090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.4/2 (ม.6) ) 16521
643090103นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (สท.4/3 (ทวิ) BMW ) 202
ปวส.1ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น01414
643022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.4/1 ) 01414
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม10113114
643010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.4/3 ) 19221
643010404ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/4 (ชฟ.4/4 ) 20020
643010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.4/5 (ม.6) ) 18220
643010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.4/6 (ม.6) ) 16319
643010407ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/7 (ชฟ.4/7 (ม.6) ) 17219
643010408ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/8 (ชฟ.4/8 (ม.6) ) 11415
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง29433
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.4/1 ) 16218
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.4/2 ) 13215
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์421759
643012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.4/1 ) 12618
643012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.4/2 ) 12517
643012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.4/3 (ฺBMW) ) 123
643012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.4/4 (SCG) ) 325
643012705เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.4/5 (FORD) ) 516
643012706เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/6 (ชม.4/6 (BOSCH) ) 718
643012708เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/8 (ชม.4/8 (Ea) ) 202
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม401555
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.4/1 (อุตฯ) ) 14418
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.4/2 (อุตฯ) ) 10212
643010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ชอ.4/3 (อุตฯ) ทวิ ) 314
643010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.4/5 (ม.6) ) 13821
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่11516
633021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.5/1 ) 11516
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน276188
633021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.5/1 ) 1910
633021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 (ม.6) ) 102232
633021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ม.6) ) 51621
633021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ม.6) ) 111223
633021405การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ลจ.5/5 (ตรง) BM ZF ) 022
ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย9110
633011801การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/1 (NDT.5/1 ) 101
633011803การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/3 (NDT.5/3 (ม.6) ) 819
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว 011
61370202การท่องเที่ยว /2 (กท.5/2 (ม.6) ) 011
ปวส.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว32124
633070201การท่องเที่ยว/1 (กท.5/1 ) 11314
633070202การท่องเที่ยว/2 (กท.5/2 (ม.6) ) 2810
ปวส.2การบัญชีการบัญชี65561
62320103การบัญชี/3 (บช.5/3 (ม.6) ) 101
633020101การบัญชี/1 (บช.5/1 ) 21820
633020102การบัญชี/2 (บช.5/2 ) 21820
633020103การบัญชี/3 (บช.5/3 ) 01111
633020104การบัญชี/4 (บช.5/4 (ม.6) ) 189
ปวส.2การโรงแรมครัวโรงแรม6713
633070104ครัวโรงแรม/4 (กร.5/4 (ครัว) สัตหีบ ) 347
633070108ครัวโรงแรม/8 (กร.5/8 (ครัวฯ) แอมฯ ) 325
633070112ครัวโรงแรม/12 (กร.5/12 (ครัวฯ) ม.6 สต. ) 011
ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม21921
633070101บริการส่วนหน้าโรงแรม/1 (กร.5/1 (ส่วนหน้า) สัตหีบ ) 099
633070105บริการส่วนหน้าโรงแรม/5 (กร.5/5 (ส่วนหน้า) แอมฯ ) 224
633070109บริการส่วนหน้าโรงแรม/9 (กร.5/9 (ส่วนหน้า) ม.6 สต. ) 088
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม41317
633070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (กร.5/3 (เครื่องดื่มฯ) สัตหีบ ) 156
633070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.5/7 (เครื่องดื่มฯ) แอมฯ ) 235
633070111บริการอาหารและเครื่องดื่ม/11 (กร.5/11 (เครื่องดื่มฯ) ม.6 สต. ) 156
ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต11718
633011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.5/1 ) 279
633011003ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/3 (ชบ.5/3 (ม.6) ) 909
ปวส.2เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม6040100
62312005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 101
633012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 ) 14620
633012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 ) 6713
633012003เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/3 (ชว.5/3 ) 10313
633012004เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/4 (ชว.5/4(Thaioil) ) 10212
633012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 11920
633012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ม.6) ) 31316
633012007เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/7 (ชว.5/7 (SCG) ) 303
633012008เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/8 (ชว.5/8 (SCG) ) 202
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง141125
633010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 10616
633010602ก่อสร้าง/2 (ชส.5/2 ) 459
ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน18624
62312602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) ) 202
633012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.5/1 ) 10212
633012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) ) 6410
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล18220
633010201เครื่องมือกล/1 (ชก.5/1 ) 18220
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์21021
62310208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.5/8 ) 101
633010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.5/7 ) 20020
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน10111
633010210ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/10 (ชสอ.5/10 (Air) ) 9110
633010211ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/11 (ชสอ.5/11(Air) ) 101
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก25126
62310205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.5/5 ) 101
62310206แม่พิมพ์พลาสติก/6 (ชพ.5/6 ) 101
633010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.5/5 ) 13013
633010206แม่พิมพ์พลาสติก/6 (ชพ.5/6 ) 10111
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ606
62310204แม่พิมพ์โลหะ/4 (ชท.5/4 ) 101
633010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.5/3 ) 202
633010209แม่พิมพ์โลหะ/9 (ชท.5/9 (ทวิ) Kana ) 303
ปวส.2เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ20929
633013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.5/1 ) 8513
633013802ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/2 (ทร.5/2 (ม.6) ) 12416
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม38139
633010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.5/3(กลอุตฯ) ) 20020
633010104เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/4 (ชย.5/4(กลอุตฯ) ) 18119
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์33033
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.5/1 ) 20020
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.5/2 ) 13013
ปวส.2เทคนิคพลังงานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน13215
633011301เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/1 (ทพ.5/1 ) 819
633011303เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/3 (ทพ.5/3 (ม.6) ) 516
ปวส.2เทคนิคโลหะตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม426
62310303ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม/3 (ชช.5/3 (ม.6) ) 426
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ19019
62310305เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/5 (ชช.5/5 (ชินแพค) ) 707
633010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ชช.5/1 ) 12012
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์29332
633012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (ทค.5/1 ) 18119
633012802คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/2 (ทค.5/2 ) 617
633012803คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/3 (ทค.5/3 (ม.6) ) 516
ปวส.2เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลธุรกิจดิจิทัล51419
633020401ธุรกิจดิจิทัล/1 (ทด.5/1 ) 167
633020402ธุรกิจดิจิทัล/2 (ทด.5/2 (ม.6) ) 4812
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์121123
633090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.5/1 ) 6410
633090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.5/2 (ม.6) ) 6713
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม45550
633010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.5/3 ) 21223
633010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 12113
633010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.5/6 (ม.6) ) 12214
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง37138
62310401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.5/1 ) 202
633010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.5/1 ) 19019
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.5/2 ) 16117
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม202
62310405ไฟฟ้าควบคุม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 202
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์402060
61312702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.5/2 ) 101
633012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.5/1 ) 15217
633012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.5/2 ) 6612
633012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.5/3 (ฺBMW) ) 145
633012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.5/4 (SCG) ) 718
633012706เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/6 (ชม.5/6 (BOSCH) ) 437
633012707เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/7 (ชม.5/7 (Continental) ) 6410
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์ระบบภาพและระบบเสียง516
633010501ระบบภาพและระบบเสียง/1 (ชอ.5/1 (ภาพฯ) ) 516
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม491160
62310506อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/6 (ชอ.5/6 (ม.6) ) 101
633010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ชอ.5/3 (อุตฯ) ) 14216
633010504อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/4 (ชอ.5/4 (อุตฯ) ) 11415
633010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.5/5 (ม.6) ) 16218
633010506อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/6 (ชอ.5/6 (ม.6) ) 426
633010507อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/7 (ชอ.5/7 (ทวิ) ) 314
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.18143481162
ปวช.27493701119
ปวช.37223681090
ปวส.16653461011
ปวส.2592341933
รวม354217735315