บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1การบัญชีการบัญชี126779
652020101การบัญชี/1 (บช.1/1 ) 02020
652020102การบัญชี/2 (บช.1/2 ) 02020
652020103การบัญชี/3 (บช.1/3 ) 21820
652020104การบัญชี/4 (บช.1/4 ) 10919
ปวช.1การโรงแรมการโรงแรม144559
652070101การโรงแรม/1 (กร.1/1 ) 51419
652070102การโรงแรม/2 (กร.1/2 ) 31720
652070103การโรงแรม/3 (กร.1/3 ) 61420
ปวช.1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ403777
652020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.1/1 ) 71320
652020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.1/2 ) 81220
652020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.1/3 ) 13619
652020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.1/4 ) 12618
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล9513108
652010201เครื่องมือกล/1 (ชก.1/1 ) 12719
652010202เครื่องมือกล/2 (ชก.1/2 ) 17219
652010203เครื่องมือกล/3 (ชก.1/3 ) 15217
652010204เครื่องมือกล/4 (ชก.1/4 ) 20020
652010205เครื่องมือกล/5 (ชก.1/5 ) 17118
652010206เครื่องมือกล/6 (ชก.1/6 ) 14115
ปวช.1ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์15217
652010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.1/7 ) 15217
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง31738
652010601ก่อสร้าง/1 (ชส.1/1 ) 15419
652010602ก่อสร้าง/2 (ชส.1/2 ) 16319
ปวช.1ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล81624
652011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.1/1 ) 81624
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง18220
652010301โครงสร้าง/1 (ชช.1/1 ) 18220
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์41344
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1/1 ) 21223
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.1/2 ) 20121
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10611117
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.1/1 ) 19322
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.1/2 ) 17421
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.1/3 ) 19120
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.1/4 ) 17017
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.1/5 ) 17219
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.1/6 ) 17118
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1085113
652010101ยานยนต์/1 (ชย.1/1 ) 15217
652010102ยานยนต์/2 (ชย.1/2 ) 21122
652010103ยานยนต์/3 (ชย.1/3 ) 20020
652010104ยานยนต์/4 (ชย.1/4 ) 18119
652010105ยานยนต์/5 (ชย.1/5 ) 18018
652010106ยานยนต์/6 (ชย.1/6 ) 16117
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์70777
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1/1 ) 17320
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1/2 ) 19019
652010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.1/3 ) 16319
652010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.1/4 ) 18119
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ341044
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.1/1 ) 17623
652090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.1/2 ) 17421
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์662692
652012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.1/1 (Ex) ) 121022
652012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.1/2 (Ex) ) 15621
652012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.1/3 (Ex) ) 18321
652012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.1/4 (Ex) ) 15419
652012705เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.1/5 (Lion)Ex ) 639
ปวช.2การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว22628
642070201การท่องเที่ยว/1 (กท.2/1 ) 11819
642070202การท่องเที่ยว/2 (กท.2/2 ) 189
ปวช.2การบัญชีการบัญชี57176
642020101การบัญชี/1 (บช.2/1 ) 02020
642020102การบัญชี/2 (บช.2/2 ) 01919
642020103การบัญชี/3 (บช.2/3 ) 01818
642020104การบัญชี/4 (บช.2/4 ) 51419
ปวช.2การโรงแรมการโรงแรม144357
642070101การโรงแรม/1 (กร.2/1 ) 21315
642070102การโรงแรม/2 (กร.2/2 ) 31518
642070103การโรงแรม/3 (กร.2/3 ) 7815
642070104การโรงแรม/4 (กร.2/4 ) 279
ปวช.2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ122638
642020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.2/1 ) 71522
642020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.2/2 ) 51116
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล82991
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก.2/1 ) 14115
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก.2/2 ) 16218
642010203เครื่องมือกล/3 (ชก.2/3 ) 13215
642010204เครื่องมือกล/4 (ชก.2/4 ) 15217
642010205เครื่องมือกล/5 (ชก.2/5 ) 12214
642010206เครื่องมือกล/6 (ชก.2/6 ) 12012
ปวช.2ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์18119
642010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.2/7 ) 18119
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง262955
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส.2/1 ) 6915
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส.2/2 ) 81018
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส.2/3 ) 121022
ปวช.2ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล161632
642011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.2/1 ) 71118
642011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.2/2 ) 9514
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง12113
642010301โครงสร้าง/1 (ชช.2/1 ) 12113
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์41546
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2/1 ) 23225
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2/2 ) 18321
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13021151
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2/1 ) 22123
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.2/2 ) 19120
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.2/3 ) 19120
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2/4 ) 15419
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.2/5 ) 14418
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.2/6 ) 18220
642010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.2/7 ) 9312
642010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.2/8 ) 14519
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1473150
642010101ยานยนต์/1 (ชย.2/1 ) 14014
642010102ยานยนต์/2 (ชย.2/2 ) 14115
642010103ยานยนต์/3 (ชย.2/3 ) 16117
642010104ยานยนต์/4 (ชย.2/4 ) 15015
642010105ยานยนต์/5 (ชย.2/5 ) 15015
642010106ยานยนต์/6 (ชย.2/6 ) 17017
642010107ยานยนต์/7 (ชย.2/7 ) 17118
642010108ยานยนต์/8 (ชย.2/8 ) 12012
642010109ยานยนต์/9 (ชย.2/9 ) 14014
642010110ยานยนต์/10 (ชย.2/10 ) 13013
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์541670
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2/1 ) 14317
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2/2 ) 12416
642010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.2/3 ) 15419
642010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.2/4 ) 13518
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ271138
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.2/1 ) 13720
642090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.2/2 ) 14418
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์632588
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.2/1 ) 18220
642012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.2/2 ) 9716
642012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.2/3 ) 16521
642012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.2/4 ) 16319
642012705เมคคาทรอนิกส์/5 (ชม.2/5 (Lion) ) 4812
ปวช.3การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว63844
622070202การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 ) 101
632070201การท่องเที่ยว/1 (กท.3/1 ) 21921
632070202การท่องเที่ยว/2 (กท.3/2 ) 31922
ปวช.3การบัญชีการบัญชี45963
632020101การบัญชี/1 (บช.3/1 ) 01919
632020102การบัญชี/2 (บช.3/2 ) 01717
632020103การบัญชี/3 (บช.3/3 ) 41216
632020104การบัญชี/4 (บช.3/4 ) 01111
ปวช.3การโรงแรมการโรงแรม146276
622070106การโรงแรม/6 (กร.3/6 (ทวิ) ) 011
632070101การโรงแรม/1 (กร.3/1 ) 21921
632070102การโรงแรม/2 (กร.3/2 ) 61420
632070103การโรงแรม/3 (กร.3/3 ) 41620
632070104การโรงแรม/4 (กร.3/4 ) 21214
ปวช.3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ354378
61220401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 011
622020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 202
622020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 101
622020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 011
622020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 101
632020401คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/1 (คธ.3/1 ) 71320
632020402คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/2 (คธ.3/2 ) 61016
632020403คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/3 (คธ.3/3 ) 11819
632020404คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/4 (คธ.3/4 ) 71017
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล791897
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 011
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 101
622010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) 101
622010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 101
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3/1 ) 13114
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3/2 ) 12012
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3/3 ) 17320
632010204เครื่องมือกล/4 (ชก.3/4 ) 14317
632010205เครื่องมือกล/5 (ชก.3/5 ) 9615
632010206เครื่องมือกล/6 (ชก.3/6 ) 11415
ปวช.3ช่างกลโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์29231
622010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.3/8 ) 303
632010207ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/7 (ชผ.3/7 (ผลิตชิ้นส่วนฯ) ) 12113
632010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.3/8 (ผลิตชิ้นส่วนฯ) ) 14115
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง401757
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 202
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 303
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3/1 ) 11516
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3/2 ) 12921
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส.3/3 ) 12315
ปวช.3ช่างเขียนแบบเครื่องกลเขียนแบบเครื่องกล162036
61211001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 011
632011001เขียนแบบเครื่องกล/1 (ชบ.3/1 ) 61218
632011002เขียนแบบเครื่องกล/2 (ชบ.3/2 ) 10717
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะโครงสร้าง19221
622010301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 202
622010302โครงสร้าง/2 (ชช.3/2 ) 112
632010301โครงสร้าง/1 (ชช.3/1 ) 12113
632010302โครงสร้าง/2 (ชช.3/2 ) 404
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์606
622010303ผลิตภัณฑ์/3 (ชช.3/3 ) 202
632010303ผลิตภัณฑ์/3 (ชช.3/3 ) 404
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์28836
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 14418
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3/2 ) 14418
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง13318151
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 101
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 202
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3/1 ) 20222
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3/2 ) 18321
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3/3 ) 18321
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3/4 ) 16117
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3/5 ) 17219
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3/6 ) 18220
632010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3/7 ) 14115
632010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ชฟ.3/8 ) 9413
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์14815163
622010101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 202
622010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 101
622010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 202
632010101ยานยนต์/1 (ชย.3/1 ) 13114
632010102ยานยนต์/2 (ชย.3/2 ) 15015
632010103ยานยนต์/3 (ชย.3/3 ) 16319
632010104ยานยนต์/4 (ชย.3/4 ) 15318
632010105ยานยนต์/5 (ชย.3/5 ) 13316
632010106ยานยนต์/6 (ชย.3/6 ) 19019
632010107ยานยนต์/7 (ชย.3/7 ) 13114
632010108ยานยนต์/8 (ชย.3/8 ) 13013
632010109ยานยนต์/9 (ชย.3/9 ) 11415
632010110ยานยนต์/10 (ชย.3/10 ) 15015
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์8228110
61210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 101
61210504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 101
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 101
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3/1 ) 14317
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3/2 ) 12820
632010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3/3 ) 17320
632010504อิเล็กทรอนิกส์/4 (ชอ.3/4 ) 16420
632010505อิเล็กทรอนิกส์/5 (ชอ.3/5 ) 10515
632010506อิเล็กทรอนิกส์/6 (ชอ.3/6 ) 10515
ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์101
61212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3/1 ) 101
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ36541
622090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 ) 112
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (สท.3/1 ) 20323
632090102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (สท.3/2 ) 15116
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์682593
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (ชม.3/1 ) 20121
632012702เมคคาทรอนิกส์/2 (ชม.3/2 ) 14822
632012703เมคคาทรอนิกส์/3 (ชม.3/3 ) 13417
632012704เมคคาทรอนิกส์/4 (ชม.3/4 ) 16521
632012705เมคคาทรอนิกส์/5 (ชม.3/5 (Lion) ) 5712
ปวส.1การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่022
653021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.4/1 ) 022
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน136780
653021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.4/1 ) 31720
653021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.4/2 ) 31720
653021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.4/3 (ม.6) ) 31821
653021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.4/4 (ม.6) ) 41519
ปวส.1การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย437
653011802การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.4/2 (ม.6) ) 437
ปวส.1การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว31316
653070201การท่องเที่ยว/1 (กท.4/1 ) 066
653070202การท่องเที่ยว/2 (กท.4/2 (ม.6) ) 3710
ปวส.1การบัญชีการบัญชี45357
653020101การบัญชี/1 (บช.4/1 ) 21820
653020102การบัญชี/2 (บช.4/2 ) 01919
653020103การบัญชี/3 (บช.4/3(ม.6) ) 21618
ปวส.1การโรงแรมครัวโรงแรม1910
653070104ครัวโรงแรม/4 (กร.4/4 (ครัว) สัตหีบ ) 189
653070112ครัวโรงแรม/12 (กร.4/12 (ครัวฯ) ม.6 สต. ) 011
ปวส.1การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม088
653070101บริการส่วนหน้าโรงแรม/1 (กร.4/1 (ส่วนหน้า) สัตหีบ ) 033
653070105บริการส่วนหน้าโรงแรม/5 (กร.4/5 (ส่วนหน้า) STM ) 011
653070109บริการส่วนหน้าโรงแรม/9 (กร.4/9 (ส่วนหน้า) ม.6 สต. ) 044
ปวส.1การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม21315
653070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (กร.4/3 (เครื่องดื่มฯ) สัตหีบ ) 022
653070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.4/7 (เครื่องดื่มฯ)STM ) 099
653070111บริการอาหารและเครื่องดื่ม/11 (กร.4/11 (เครื่องดื่มฯ) ม.6 สต. ) 112
653070115บริการอาหารและเครื่องดื่ม/15 (กร.4/15 (เครื่องดื่ม) ม.6 STM ) 112
ปวส.1เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต191736
653011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.4/1 ) 10919
653011002ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/2 (ชบ.4/2 (ม.6) ) 9817
ปวส.1เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม621577
653012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.4/1 ) 14317
653012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.4/2 ) 16218
653012004เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/4 (ชว.4/4 (Thaioil) ) 8210
653012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.4/5 (ม.6) ) 14519
653012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.4/6 (ม.6) ) 10313
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง241438
653010601ก่อสร้าง/1 (ชส.4/1 ) 13619
653010602ก่อสร้าง/2 (ชส.4/2 ) 11819
ปวส.1ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน13316
653012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.4/1 หลักสูตร Part 66 CAT B1.1 ) 12012
653012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.4/2 (ม.6) หลักสูตร Part 66 CAT B1.1 ) 134
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล33134
653010201เครื่องมือกล/1 (ชก.4/1 ) 18018
653010202เครื่องมือกล/2 (ชก.4/2 ) 15116
ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์10010
653010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.4/8 (ทวิ) ) 10010
ปวส.1เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน10212
653010209ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/9 (ชสอ.4/9 (Airo&Lenso) ทวิ ) 10212
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก19019
653010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.4/5 ) 12012
653010210แม่พิมพ์พลาสติก/10 (ชพ.4/10 (PJW) ทวิ ) 707
ปวส.1เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ639
653010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.4/3 ) 516
653010207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชท.4/7 (Kana) ทวิ ) 123
ปวส.1เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ18321
653013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.4/1 (Ex) ) 13215
653013802ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/2 (ทร.4/2 (ม.6) (Ex) ) 516
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม17017
653010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.4/3(กลอุตฯ) ) 17017
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์48048
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.4/1 ) 20020
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.4/2 ) 19019
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ชย.4/5(FORD) ทวิ ) 505
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ชย.4/6(RMA) ทวิ ) 404
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า15318
653010107เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/7 (ชย.4/7(ยานยนต์ไฟฟ้า) ทวิ ) 15318
ปวส.1เทคนิคพลังงานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน7613
653011301เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/1 (ทพ.4/1 ) 516
653011302เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/2 (ทพ.4/2 (ม.6) ) 257
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ29029
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ชช.4/1 (ทวิ) ) 15015
653010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ชช.4/2 (ม.6) ) 14014
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์34842
653012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (ทค.4/1 ) 19221
653012802คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/2 (ทค.4/2 (ม.6) ) 15621
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์242246
653090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.4/1 ) 13619
653090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.4/2 (ม.6) ) 111627
ปวส.1ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น31316
653022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.4/1 ) 31316
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม63568
653010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.4/3 ) 18018
653010404ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/4 (ชฟ.4/4 ) 17320
653010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.4/5 (ม.6) ) 13114
653010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.4/6 (ม.6) ) 15116
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง32638
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.4/1 ) 19221
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.4/2 ) 13417
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ482068
653012701เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/1 (ชม.4/1 (Ex) ) 18725
653012702เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/2 (ชม.4/2 (Ex) ) 16723
653012703เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/3 (ชม.4/3 (ฺBMW) Ex ) 112
653012705เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/5 (ชม.4/5 (FORD) Ex ) 628
653012706เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/6 (ชม.4/6 (BOSCH) Ex ) 437
653012707เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ/7 (ชม.4/7 (Ea) Ex ) 303
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม361046
653010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.4/1 (อุตฯ) ) 16420
653010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.4/2 (อุตฯ) ) 6410
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ชอ.4/3 (อุตฯ) ทวิ ) 404
653010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.4/5 (ม.6) ) 10212
ปวส.2การจัดการธุรกิจค้าปลีกธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่11112
643021101ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่/1 (คป.5/1 ) 11112
ปวส.2การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน176885
633021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.5/1 ) 011
633021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 (ม.6) ) 101
633021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ม.6) ) 101
633021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ม.6) ) 101
643021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.5/1 ) 21517
643021402การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/2 (ลจ.5/2 ) 41216
643021403การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/3 (ลจ.5/3 (ม.6) ) 31922
643021404การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/4 (ลจ.5/4 (ม.6) ) 42024
643021405การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/5 (ลจ.5/5 (ตรง) BM ) 101
643021406การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/6 (ลจ.5/6 (ม.6) BM ) 011
ปวส.2การตรวจสอบโดยไม่ทำลายการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย17825
633011803การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/3 (NDT.5/3 (ม.6) ) 101
643011801การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/1 (NDT.5/1 ) 213
643011802การตรวจสอบโดยไม่ทำลาย/2 (NDT.5/2 (ม.6) ) 14721
ปวส.2การบัญชีการบัญชี26567
643020101การบัญชี/1 (บช.5/1 ) 01818
643020102การบัญชี/2 (บช.5/2 ) 21820
643020103การบัญชี/3 (บช.5/3 ) 01818
643020104การบัญชี/4 (บช.5/4 (ม.6) ) 01111
ปวส.2การโรงแรมครัวโรงแรม145
643070104ครัวโรงแรม/4 (กร.5/4 (ครัว) สัตหีบ ) 033
643070108ครัวโรงแรม/8 (กร.5/8 (ครัวฯ) แอมฯ ) 011
643070112ครัวโรงแรม/12 (กร.5/12 (ครัวฯ) ม.6 สต. ) 101
ปวส.2การโรงแรมบริการส่วนหน้าโรงแรม022
643070109บริการส่วนหน้าโรงแรม/9 (กร.5/9 (ส่วนหน้า) ม.6 สต. ) 022
ปวส.2การโรงแรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม167
643070103บริการอาหารและเครื่องดื่ม/3 (กร.5/3 (เครื่องดื่มฯ) สัตหีบ ) 134
643070107บริการอาหารและเครื่องดื่ม/7 (กร.5/7 (เครื่องดื่มฯ) แอมฯ ) 011
643070111บริการอาหารและเครื่องดื่ม/11 (กร.5/11 (เครื่องดื่มฯ) ม.6 สต. ) 022
ปวส.2การโรงแรมแม่บ้านโรงแรม022
643070102แม่บ้านโรงแรม/2 (กร.5/2 (แม่บ้าน) สัตหีบ ) 022
ปวส.2เขียนแบบเครื่องกลออกแบบและเขียนแบบการผลิต121527
633011003ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/3 (ชบ.5/3 (ม.6) ) 202
643011001ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/1 (ชบ.5/1 ) 7815
643011002ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/2 (ชบ.5/2 (ม.6) ) 279
643011003ออกแบบและเขียนแบบการผลิต/3 (ชบ.5/3 (ม.6) จบ ชก. ) 101
ปวส.2เครื่องมือวัดและควบคุมเทคโนโลยีการวัดและควบคุม543387
633012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ม.6) ) 101
643012001เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/1 (ชว.5/1 ) 9716
643012002เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/2 (ชว.5/2 ) 6612
643012003เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/3 (ชว.5/3 (SCG) ) 10111
643012004เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/4 (ชว.5/4 (Thaioil) ) 8210
643012005เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/5 (ชว.5/5 (ม.6) ) 13518
643012006เทคโนโลยีการวัดและควบคุม/6 (ชว.5/6 (ม.6) ) 71219
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง141226
633010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 202
633010602ก่อสร้าง/2 (ชส.5/2 ) 011
643010601ก่อสร้าง/1 (ชส.5/1 ) 121123
ปวส.2ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน9312
62312602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) ) 101
643012601ช่างอากาศยาน/1 (ชอย.5/1 หลักสูตร Part 66 CAT B1.1 ) 617
643012602ช่างอากาศยาน/2 (ชอย.5/2 (ม.6) หลักสูตร Part 66 CAT B1.1 ) 224
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล26329
633010201เครื่องมือกล/1 (ชก.5/1 ) 101
643010201เครื่องมือกล/1 (ชก.5/1 ) 14115
643010202เครื่องมือกล/2 (ชก.5/2 ) 11213
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนยานยนต์10010
643010208ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/8 (ชผ.5/8 (ทวิ) ) 707
643010210ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์/10 (ชผ.5/10 (Lenso) ทวิ ) 303
ปวส.2เทคนิคการผลิตผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน9211
643010209ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/9 (ชสอ.5/9 (ทวิ) Airo ) 628
643010212ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน/12 (ชสอ.5/12 (ทวิ) ม.6 Airo ) 303
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก29433
643010205แม่พิมพ์พลาสติก/5 (ชพ.5/5 ) 18220
643010206แม่พิมพ์พลาสติก/6 (ชพ.5/6 ) 11213
ปวส.2เทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะ18119
62310204แม่พิมพ์โลหะ/4 (ชท.5/4 ) 101
643010203แม่พิมพ์โลหะ/3 (ชท.5/3 ) 15015
643010207แม่พิมพ์โลหะ/7 (ชท.5/7 (ทวิ) Kana ) 213
ปวส.2เทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ10010
643013801ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/1 (ทร.5/1 ) 404
643013802ซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ/2 (ทร.5/2 (ม.6) ) 606
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม38038
643010103เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/3 (ชย.5/3(กลอุตฯ) ) 20020
643010104เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม/4 (ชย.5/4(กลอุตฯ) ) 18018
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์45146
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.5/1 ) 202
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ชย.5/1 ) 17017
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ชย.5/2 ) 16117
643010105เทคนิคยานยนต์/5 (ชย.5/5(ทวิ) ) 505
643010107เทคนิคยานยนต์/7 (ชย.5/7(FORD) ) 505
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า15015
643010106เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า/6 (ชย.5/6(ยานยนต์ไฟฟ้า) ทวิ ) 15015
ปวส.2เทคนิคพลังงานเทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน13417
643011301เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/1 (ทพ.5/1 ) 808
643011302เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน/2 (ทพ.5/2 (ม.6) ) 549
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ10111
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ชช.5/1 (ทวิ) ) 606
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ชช.5/2 (ม.6) ) 415
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์47552
643012801คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/1 (ทค.5/1 ) 16016
643012802คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/2 (ทค.5/2 ) 12113
643012803คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/3 (ทค.5/3 (ม.6) ) 19423
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์28937
643090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (สท.5/1 ) 10414
643090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (สท.5/2 (ม.6) ) 16521
643090103นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/3 (สท.5/3 (ทวิ) BMW ) 202
ปวส.2ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น01313
643022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.5/1 ) 01313
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม761187
633010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 011
643010403ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/3 (ชฟ.5/3 ) 16117
643010404ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/4 (ชฟ.5/4 ) 18018
643010405ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 12214
643010406ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/6 (ชฟ.5/6 (ม.6) ) 12214
643010407ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/7 (ชฟ.5/7 (ม.6) ) 9110
643010408ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม/8 (ชฟ.5/8 (ม.6) ) 9413
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง28331
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.5/1 ) 15116
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.5/2 ) 13215
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม101
62310405ไฟฟ้าควบคุม/5 (ชฟ.5/5 (ม.6) ) 101
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์411657
643012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (ชม.5/1 ) 10515
643012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (ชม.5/2 ) 11314
643012703เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/3 (ชม.5/3 (ฺBMW) ) 123
643012704เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/4 (ชม.5/4 (SCG) ) 549
643012705เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/5 (ชม.5/5 (FORD) ) 516
643012706เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/6 (ชม.5/6 (BOSCH) ) 718
643012708เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/8 (ชม.5/8 (Ea) ) 202
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม311243
643010501อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/1 (ชอ.5/1 (อุตฯ) ) 12315
643010502อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/2 (ชอ.5/2 (อุตฯ) ) 718
643010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ชอ.5/3 (อุตฯ) ทวิ ) 314
643010505อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/5 (ชอ.5/5 (ม.6) ) 9716
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1658251909
ปวช.2649303952
ปวช.37443601104
ปวส.1597319916
ปวส.2603314917
รวม325115474798