จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
126

• หญิง
126

รวม
254
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
67

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115

• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
19

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
25
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• รองผู้อำนวยการ
4

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
2

• รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
1

• หัวหน้าแผนก
16

• ครูประจำ
84

• ครูอัตราจ้าง
60

• พนักงานราชการ(สอน)
18

• ครูผู้ช่วย
19

• ครูฝึกสอน
6

• หัวหน้างาน
23

• ข้าราชการพลเรือน
3

• ลูกจ้างประจำ
4

• ลูกจ้างอัตราจ้าง
52

• เจ้าหน้าที่
146

• พนักงานขับรถ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบ
6
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
38

• แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
9

• แผนกวิชาก่อสร้าง
13

• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
16

• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
6

• แผนกวิชาเครื่องกล
15

• แผนกวิชาแมกคาทรอนิก
7

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
19

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8

• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
12

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
7

• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาช่างซ่อมอากาศยาน
2

• งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
5

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
8

• งานการบัญชี
6

• งานพัสดุ
9

• งานอาคารสถานที่
15

• งานทะเบียน
6

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7

• งานความร่วมมือ
4

• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17

• งานครูที่ปรึกษา
81

• งานปกครอง
15

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
5

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานวัดผลประเมินผล
4

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• แผนกวิชาบัญชี
9

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานหลักสูตรพิเศษ
1

• งานบริหารทั่วไป เอกสารการพิมพ์
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6