บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
129
• หญิง
122
รวม
252


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
4
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
59
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
126
• ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.ชั้นสูง)
1
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
13
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ประถมศึกษา
10
• ไม่ระบุ
30


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
4
• Accountable Executive
1
• Head of Training
1
• AMTO Staff
50
• หัวหน้าแผนก
24
• ครูประจำ
81
• ครูอัตราจ้าง
71
• พนักงานราชการ(สอน)
17
• ครูผู้ช่วย
1
• ครูฝึกสอน
8
• ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
20
• ครูที่ปรึกษาสาขาวิชา
28
• ครูงานปกครอง
15
• ครูแนะแนวสาขาวิชา
19
• ครูนิเทศ
24
• ครูผู้เชี่ยวชาญ
11
• Office Administrator
1
• Quality Assurance Manager
1
• Training Manager
1
• Examination Manager
1
• Lead Auditor (Office Administrator)
1
• Auditor (Office Administrator)
1
• Lead Auditor (Training)
1
• Auditor (Training)
2
• Auditor (Examination)
2
• Lead Auditor (Maintenance)
1
• Auditor (Maintenance)
2
• Training Device Staff
1
• Building Staff
1
• Training Staff
3
• Training Staff (MRO)
1
• Examination library officer Staff
1
• Examination Staff
2
• Administrator Staff
4
• Human Resource Staff
1
• Registration Staff
5
• Data Center Staff
4
• Instructors
13
• หัวหน้างาน
27
• ข้าราชการพลเรือน
2
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
46
• เจ้าหน้าที่
20
• พนักงานขับรถ
3
• ผู้ช่วยหัวหน้า
235
• หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
1
• ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One
2
• ที่ปรึกษาชมรมดนตรี
6
• ที่ปรึกษา อ.ว.ท.
2
• ครูนิเทศการสอนออนไลน์
41
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
• แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
6
• แผนกวิชาก่อสร้าง
10
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
16
• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
16
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
8
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
18
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
8
• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
5
• แผนกวิชาการโรงแรม
6
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
8
• แผนกวิชาเทคโนโลยีพื้นฐาน
3
• แผนกวิชาช่างอากาศยาน
13
• แผนกวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
3
• แผนกวิชาธุรกิจการบิน
1
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
3
• งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
6
• งานบุคลากร
10
• งานการเงิน
8
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
14
• งานอาคารสถานที่
28
• งานทะเบียน
8
• งานประชาสัมพันธ์
8
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
7
• งานความร่วมมือ
10
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
26
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
28
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
17
• งานครูที่ปรึกษา
16
• งานปกครอง
10
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
22
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
43
• งานวัดผลประเมินผล
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5
• งานสื่อการเรียนการสอน
10
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
2
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
2
• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
6
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5
• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2
• แผนกวิชาโลจิสติกส์
4
• แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
1
• AMTO
50
• งานนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์
41
• Quality Assurance Manager Team
11
• Maintanance Manager Team
2
• Training Manager Team
5
• Examination Manager Team
4
• Office Administrator Team
15
• General and Regulation
5
• Airframe and Powerplant
5
• Radio Electrical and Instrument
3
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
132
• มีใบประกอบวิชาชีพ
114
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
6
รวม
252