บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
121
• หญิง
116
รวม
238


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
5
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
50
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
3
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
113
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
2
• ประถมศึกษา
7
• ไม่ระบุ
38


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
5
• Accountable Executive
1
• Head of Training
1
• AMTO Staff
77
• เลขานุการฝ่าย
5
• หัวหน้าแผนก
21
• ครูประจำ
66
• ครูอัตราจ้าง
49
• พนักงานราชการ(สอน)
15
• ครูผู้ช่วย
30
• ครูฝึกสอน
2
• ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
20
• ครูที่ปรึกษาสาขาวิชา
27
• ครูงานปกครอง
16
• ครูแนะแนวสาขาวิชา
17
• ครูนิเทศ
15
• ครูผู้เชี่ยวชาญ
13
• Office Administrator
1
• Quality Assurance Manager
4
• Examination Manager
1
• Lead Auditor (Office Administrator)
1
• Lead Auditor (Training)
1
• Auditor (Training)
1
• Lead Auditor (Maintenance)
1
• Auditor (Maintenance)
2
• Training Device Staff
2
• Facility Staff
3
• Building Staff
1
• Training Staff
8
• Training Staff (MRO)
3
• Examination library officer Staff
1
• Examination Staff
7
• Administrator Staff
4
• Human Resource Staff
3
• Registration Staff
3
• Data Center Staff
3
• Instructors
13
• หัวหน้างาน
25
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
48
• เจ้าหน้าที่
36
• พนักงานขับรถ
2
• ผู้ช่วยหัวหน้า
127
• หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
1
• ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One
1
• ที่ปรึกษาชมรมดนตรี
3
• ที่ปรึกษาชมรมกีฬา
1
• เจ้าพนักงานปกครอง
1
• ครูนิเทศการสอนออนไลน์
43
• พนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
2
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
4
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
3
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
4
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
3
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27
• แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
6
• แผนกวิชาก่อสร้าง
6
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
14
• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
14
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
9
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
14
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
7
• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
4
• แผนกวิชาการโรงแรม
7
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
• แผนกวิชาช่างอากาศยาน
24
• แผนกวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
1
• แผนกวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
• แผนกวิชายานยนต์ไฟฟ้า
4
• งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
5
• งานบุคลากร
14
• งานการเงิน
7
• งานการบัญชี
2
• งานพัสดุ
13
• งานอาคารสถานที่
25
• งานทะเบียน
8
• งานประชาสัมพันธ์
24
• งานวางแผนและงบประมาณ
8
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4
• งานความร่วมมือ
9
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
19
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
19
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20
• งานครูที่ปรึกษา
6
• งานปกครอง
17
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
18
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
43
• งานวัดผลประเมินผล
6
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
5
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
12
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2
• ศูนย์สถานศึกษาคุณธรรม
1
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
1
• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
2
• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2
• แผนกวิชาโลจิสติกส์และการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4
• AMTO
77
• งานนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์
43
• Quality Assurance Manager Team
10
• Maintanance Manager Team
4
• Training Manager Team
6
• Examination Manager Team
7
• Office Administrator Team
13
• General and Regulation
4
• Airframe and Powerplant
4
• Radio Electrical and Instrument
3
• ประจำห้องปฏิบัติการ (แผนกวิชาช่างก่อสร้าง)
1
• ่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
104
• มีใบประกอบวิชาชีพ
129
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
5
รวม
238