บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ไม่ระบุข้อมูล
1
• ชาย
122
• หญิง
130
รวม
253


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
3
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต
3
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
121
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1
• มัธยมศึกษาตอนต้น
1
• ประถมศึกษา
8
• ไม่ระบุ
42


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• ทำหน้าที่ผู้แทนฝ่าย
4
• Accountable Executive
1
• Head of Training
1
• AMTO Staff
44
• หัวหน้าแผนก
19
• ครูประจำ
72
• ครูอัตราจ้าง
55
• พนักงานราชการ(สอน)
15
• ครูผู้ช่วย
24
• ครูฝึกสอน
9
• ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ
18
• ครูที่ปรึกษาสาขาวิชา
20
• ครูงานปกครอง
9
• ครูแนะแนวสาขาวิชา
14
• ครูนิเทศ
17
• ครูผู้เชี่ยวชาญ
11
• Office Administrator
1
• Quality Assurance Manager
2
• Training Manager
1
• Examination Manager
1
• Lead Auditor (Office Administrator)
1
• Auditor (Office Administrator)
1
• Lead Auditor (Training)
1
• Auditor (Training)
2
• Lead Auditor (Maintenance)
1
• Auditor (Maintenance)
2
• Training Device Staff
1
• Building Staff
1
• Training Staff
4
• Training Staff (MRO)
1
• Examination library officer Staff
1
• Examination Staff
2
• Administrator Staff
4
• Human Resource Staff
2
• Registration Staff
4
• Data Center Staff
4
• Instructors
12
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
3
• ลูกจ้างอัตราจ้าง
47
• เจ้าหน้าที่
24
• พนักงานขับรถ
2
• ผู้ช่วยหัวหน้า
120
• หัวหน้าหมวดยานพาหนะ
1
• ที่ปรึกษาชมรม To Be Number One
2
• ที่ปรึกษาชมรมดนตรี
3
• ที่ปรึกษา อ.ว.ท.
1
• ครูนิเทศการสอนออนไลน์
42
• พนักงานราชการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)
1
• ผู้ดูแลระบบ
3


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
2
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
2
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
2
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32
• แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
4
• แผนกวิชาก่อสร้าง
9
• แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
14
• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
5
• แผนกวิชาเครื่องกล
15
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
10
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
15
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
7
• แผนกวิชาเขียนแบบเครื่องกล
4
• แผนกวิชาการโรงแรม
7
• แผนกวิชาช่างอากาศยาน
12
• แผนกวิชาเทคนิคระบบขนส่งทางราง
2
• แผนกวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16
• งานบริหารงานทั่วไป สารบรรณ
5
• งานบุคลากร
11
• งานการเงิน
7
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
12
• งานอาคารสถานที่
27
• งานทะเบียน
10
• งานประชาสัมพันธ์
9
• งานวางแผนและงบประมาณ
5
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6
• งานความร่วมมือ
11
• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
21
• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
22
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14
• งานครูที่ปรึกษา
13
• งานปกครอง
12
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
12
• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
16
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
36
• งานวัดผลประเมินผล
5
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
6
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
7
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
• แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
5
• แผนกวิชาการท่องเที่ยว
5
• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2
• แผนกวิชาโลจิสติกส์และการจัดการธุรกิจค้าปลีก
4
• AMTO
44
• งานนิเทศการเรียนการสอนออนไลน์
42
• Quality Assurance Manager Team
10
• Maintanance Manager Team
2
• Training Manager Team
5
• Examination Manager Team
4
• Office Administrator Team
15
• General and Regulation
4
• Airframe and Powerplant
5
• Radio Electrical and Instrument
3
• ประจำห้องปฏิบัติการ (แผนกวิชาช่างอากาศยาน)
1
• ่ปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน (แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ)
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
117
• มีใบประกอบวิชาชีพ
131
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
5
รวม
253